สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 412 หน้า 71 จากทั้งหมด83

ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อมอบให้แก่นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ. ศ. 2559 และพ. ศ. 2560 และหลักการ 3RS ในการนี้มชจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเอกสารตามรายการในแบบฟอร์ม และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.labanimal.net

ของเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" เพื่อแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยว ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานและนำเสนอผลงานวิชาหรือผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง"สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยผ่านการเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่า เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอได้ที่ http://research.dusit.ac.th/sduconference ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ จัดดำเนินการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 (National academic Conference)" ท่าเรือน้ำลึกทวายกับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงกาญจนบุรี" ในวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในการนี้สถาบันวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://rdi.kru.ac.th โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมถึง 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่องเพื่อประกาศและประชาสัมพันธ์ดังนี้ 1.) หนังสือสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ที่พรีม่า/32-2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์จริยธรรมและสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prema.or.th/codeofpractice2018 2.) หนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ศธ 04009.10/ว 1585 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 3.) หนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบร.(05) 8/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการเศรษฐทัศน์" ประจำปี 2561 รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bot.or.th และ http://econ.tu.ac.th 4.) หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต 0904/683 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้นในหัวข้อ "การต่างประเทศในมุมมองของฉัน" ส่งรายละเอียดและการสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://goo.gl/KDqdKd ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยุสราญรมย์ กองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 2298 4

ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจครั้งที่ 11 และประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติครั้งที่ 8

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง"การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 11 (The 11th Business management Research Conference) และการจัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th International business management Research Conference) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจพิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bmrccmu.net
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Next