สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 72 จากทั้งหมด116

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4"

มหาวิทยาลัยราชธานีร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4" ในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Research for Sustainable Development)" เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนบุคคที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการฯ ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานีใครขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่ http://rtunc2019.rtu.ac.th/

ขอเชิญเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการสนองนโยบายของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย (คพท.) ที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบันครบ 25 ปี ในปี พ.ศ 2562 นี้ คพท.จึงมีความเห็นว่าควรทำการเผยแพร่ผลงานวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรอมผลงานวิจัยทางจิตพฤติกรรมศาสตร์โดยเฉพาะด้านจริยธรรม และนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกระดับจริยธรรมของสังคมไทย โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษ การประชุุมสัมมนาฯ ครั้งนี้้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร์ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย ในการนี้ วช. ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว เป็นประโยชน์ ต่อหน่วยงานของท่านจึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดที่ท่านเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ วช. ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาติด Banner บน Website ของท่าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง http:\ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาัลยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการแลัพันกงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นตามตำแหน่งสายงานวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนผู็ชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญ ปละผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นั้น ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\umdc.tsu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัย รู้จักประเภทของข้อมูลและ big data อีกทั้งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและ บุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก้ผู้สนใจ พร้อมนี้ได้แนบแผ่นพับรายละเอียดมาด้วย

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จำนวน 2 คน (สัญญาจ้างปีต่อปี) ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานในภารกิจ ฝ่ายจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จำนวน 1 คน อัตราค่าจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี เดือนละ 17,200 บาท คุณสมบัติรายละเอียดเพิ่มเติม ...
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next