สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 422 หน้า 75 จากทั้งหมด85

ประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ : วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ" และเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการโดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ IPSconference.psu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เล่าสู่กันฟัง : การประดิษฐ์เพื่องาน เพื่อชีวิต และเพื่อสังคม" โดยศาสตราจารย์ ภญ.ดร. กฤษณาไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณสุข 2552 และบุคคลแห่งปีของเอเชีย 2551 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณห้องประชุมสนั่นศูนย์วิทย์ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองได้ที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/VKXnGY

จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย ปละผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นผลประโยชน์ต่อสาธารณชน ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าชมได้ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือจดหมายข่าวมชในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ http://www.nrct.go.th

ขอขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : พลังปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Wisdom Power for Sustainable Development)" ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอขยายเวลาลงทะเบียนเปิดรับส่งบทคัดย่อ (Abstract) ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก จัดการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิตครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติ ก้าวไกล Thailand 4.0" ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยบทความวิจัยทุกบทความจะได้รับการตีพิมพ์ ในเอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding Book) และบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Pape)r จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1, 2 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งบทความวิจัยฉบับเต็มภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Next