สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 75 จากทั้งหมด134

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพิเพียงร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จะจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันยัณฑิตบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ www.sudsesc.nida.ac.th/register 2.สแกน QR Code 3.กรอกรายละเอียดแบบตอบรับ และส่งไปที่โทรสารหมายเลข 02-375-3490 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการประจำปี 2562

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นสมาคมที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนักวิจัยนักสถิติ นักวัดผลและนักประเมินผลทางสัมคมศาสตร์ และเป็นแหล่งของการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่ประโยชน์ในทางวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งในปี 2562 สมาคมฯ ได้จัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ รวม 11 หลักสูตร ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ในการนี้สมาคมฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสได้ดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างสองประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและบุคลากรของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 ผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หากโครงการได้รับลัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักสำหรับนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานวิจัยอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศสำหรับนักวิจัยไทยในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครจาก http://bit.ly/2Gfre1U หรือตาม QR Code และจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครจำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 6 ชุด) ส่งไปยัง นางวัลค์วดี เซอร์ฮุล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงานโครงการ นางวัลคุ์วดี เซอร์ฮุล โทรศัพท์ 02-610-5395 wanwadee.sor@mua.go.th

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 เรื่อง “โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต” (Mental Health in a Changing World : The New challenges) ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต นักวิชาการจากต่างประเทศ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ประสบการณ์การดำเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการดำเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนางานสุขภาพจิตมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น กรมสุขภาพจิตจึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่เว็บไซด์ www.aimhc.dmh.go.th ส่งแบบแสดงความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพร้อมผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc, .docx ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dmhmeeting2019@gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงาน นางรสสุคนธ์ ชมชื่น โทรศัพท์ 089-600-8382, 081-512-5500 หรือ 02-968-9954 และ นายอภิชา ฤธาทิพย์ โทรศัพท์ 086-784-9256 หรือ 02-590-8568 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับหนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานและเชิญเข้าร่วมประชุมฯ ตามมาอีกฉบับหนึ่ง ติดตามข่าวสารการจัดประชุมวิชาการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.aimhc.dmh.go.th และสอบถามรายละเอียดของการประชุมฯ เพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัคนพิน กิตติรักษนนท์ และนางสาวพาสนา คุณาธิวัฒน์ สำนักวิชาการสุขภาพจิต ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-590-8238, 02-590-8177

ขอความอนุเคราะห์อนุมิตบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง “Tobacco and Lung Health”

ศูนย์วิจัยและจัดการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้งบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กระทรวงสาธรณสุข แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ องค์การอนามัยโลก เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เครือข่ายนักรณรงค์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งเอเชียอาคเนย์ (SEATCA) เป็นต้น จัดการประขุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และร่วมหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูลของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวยชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ศจย. จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่าน พิจารณาอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมการประชุม
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next