สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 422 หน้า 76 จากทั้งหมด85

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน"

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับสมาคมคอมพิวเตอร์เอซีเอ็ม (ACM) สถาบันวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) สมาคมอินเตอร์เน็ตแห่งประเทศไทย (ISOC) ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 (4rd TECHCON 2018 & 2st ITECH 2018) "พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน" ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 8.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในการนี้คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทความโดยเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล์ : techcon2018@outlook.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 878 5048

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยจะจัดการประกวดบทความวิชาการเพื่อชิงเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับ นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณโรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทความผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rmutcon2018.rmutsv.ac.th/ และติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 0-7520-4070

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ"ถักทองานวิจัยท้องถิ่น...ก้าวไกลสู่สากล" ( The National academic Research Conference 10th " connecting Local Research to International perspective") ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 และอาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยนครราชสีมา (อาคาร 31 ชั้น 3) ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ในวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rdi.nrru.ac.th

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับแจ้งจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnership (AOTS) ว่าสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (Japan Patent Office : JPO) กำหนดจัดฝึกอบรมประเด็นทรัพย์สินทางปํญญาประจำปี 2561 (JPO/IPR 2018) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสำนักสิทธิบัตรญี่ปุ่น จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงขอประชาสัมพันธ์รับสมัคร และพิจารณาลำดับผู้สมัคร โดยมีทั้งหมดจำนวน 6 หลักสูตรดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Next