สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 76 จากทั้งหมด102

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง "วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย" ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัย จำนวน 3 ชุด ในรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ทั่วประเทศ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5" (5th Rajabhat University National and International Research & Academic Conference: RUNIRAC V) ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวให้กับบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทราบข้อมูลการจัดโครงการฯ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านช่องทางการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://runirac2018.pbru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032493277 อีเมล์ research@mail.pbru.ac.th

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562 เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ให้ได้มีโอกาศได้แสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพนำเสนอผลงานต่อผู้ใช้ประโยชน์ โดยเน้นผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศ และสามารถก้าวสู่การเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในอนาคต ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่มีความสนใจด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลิตบุคลากรประกันภัย จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด เรื่อง "Dealing with Uncertainty: The Future of Insurance" ขึ้นในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับบุคลากร นิสิต และนักศึกษาในหน่วยงานของท่านทราบ หากท่านใดที่สนใจสามาถดูรายละเอียดในการส่งผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://giac2019.tgia.org ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรียาพรรณ ศรีพาย หรือ นางสาวโศรดา หนูแย้ม โทร 0-2256-6032-8 ต่อ 612 - 616

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ โครงการ "Innovations for Street Food" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทาง ด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาดปลอดภัย และถูกสุขลักษณะสำหรับอาหารริมทาง และเป็นการสร้างเวทีในการนำเสนอผลงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ในการนี้ (วช.) จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว โดยจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดและส่งมายัง วช. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.inventorday.nrct.go.th และ www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. เลขที่ 196 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900 ในวันและเวลาราชการ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next