สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 422 หน้า 77 จากทั้งหมด85

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

กรมสุขภาพจิต กำหนดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 เรื่อง "สุขใจวัยทำงาน" (mental Health in the workplace) ในระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่นหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการนี้กรมสุขภาพจิต จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานทางเว็บไซต์ www.dmh.go.th/ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 และจัดประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งที่ 8

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ประชุม 16 คณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16 คณบดี) Utah state University, University Putra Malaysia และ Wayne state University ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาครั้งที่ 16 "The 16th International Conference on developing Real-Life Learning experiences: Using Innovation and enhances technologies" และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษาครั้งที่ 8 การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ในชีวิตจริง : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ieteh.kmitl.ac.th/drle2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเครื่องมือการวิจัย" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ระยะเวลาอบรม 2 วันระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ การออกแบบงานวิจัยแบบหลายกลุ่ม และแบบนักการใช้ และตามระยะเวลาที่ต้องการวัดผล การรวบรวมข้อมูล การหาขนาดตัวอย่าง และกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง ตลอดจนสถิติขั้นสูง ระยะเวลาอบรม 5 วัน ในระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความวิชาภาษาไทย/บทความภาษาอังกฤษ มีทักษะและฝึกเขียนบทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ให้สนใจตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของวารสารทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและเพื่อให้ทำการยกระดับของผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ระยะเวลาอบรม 3 วันระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Next