สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 412 หน้า 78 จากทั้งหมด83

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในการนี้ สวทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ท่านที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่(http://www.nstda.or.th/ChairProfessor) และเฟสบุ๊ค (http://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA) ซึ่งมีรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเรื่อง True Lab ของกลุ่มบริษัท ทรูฯ กับสถาบันการศึกษา ได้กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ประจำปี 2018 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True Lab ในการนี้ศูนย์นวัตกรรมจึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนให้กับท่านที่สนใจ โดยเปิดรับทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยสูงเข้าเสนอโครงการไปยังศูนย์นวัตกรรม (ชั้น 12) บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 ในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร : Food For The Future โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 8 วันระหว่างวันที่ 18 - 22 และ 25 - 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหารจังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยการสัมภาษณ์กำหนดรับจำนวน 40 ท่านหมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://googl/forms/hbjq4UHvTijwHIGT2

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติจากเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ให้จัดประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 (14th Conference on Energy Network of Thailand) ขึ้นในระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลริมเพ จังหวัดระยอง ในการนี้ ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานวิชาการในครั้งนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ทาง www.e-nett.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 549 3497

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

สถาบันภาษา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและโครงการสันติไมตรีไทยญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของเจแปนฟาวน์เดชั่น (Japan Foundation) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การเคลื่อนย้ายและการพัฒนาในอนาคต Future mobility and Development ระหว่างวันที่ 29 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนี้ผู้ประสงค์นำเสนอบทความหรือเข้าร่วมประชุมสามารถส่งใบสมัครไปตามที่อยู่ในเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |79 | 80 | 81 | 82 | 83 | Next