สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 412 หน้า 79 จากทั้งหมด83

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561 The 9th​ TCU International e-leaning Conference 2018 "MOOC and Beyond"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง​ 2561 The 9th​ TCU International e-leaning Conference 2018 "MOOC and Beyond" ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นการประชุมวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://iec2018.thaicyberberu.go.th/ โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 -​ 17.00 น.​ ณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการนี้ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมสวมบทความกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2018 ทั้งนี้สามารถส่งบทความ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก และวิทยาลัยนครราชสีมา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 "นวัตกรรมการวิจัย​ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน"​ ในวันศุกร์​ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ​ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น​ จังหวัดตาก ในการนี้วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/#

ขอเชิญส่งบทความภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร​: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยกลุ่มที่ 1 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 4 ฉบับต่อปี และปี พ. ศ. 2561 วารสารได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มที่ 26 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) journal of community Research Development (Humanities Social sciences ) โดยท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th​
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |80 | 81 | 82 | 83 | Next