สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 8 จากทั้งหมด25

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สารอุดมศึกษา ดังนี้ 1. กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 2. กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561 ในระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) ณโ รงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในการนี้ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมและเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จำนวน 20 ชุดพร้อมบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น ตามแบบที่ วช. กำหนดให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้ วช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 "ถิ่นโลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Glocalism in Humanities and Social Science " ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ นางสาวสาธิญา อาจริยาภิบาล หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-337

ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาส์น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการจัดประสานภูพานสาส์น ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำไปดำเนินการพิจารณาคุณภาพให้เข้าสู่ฐานข้อมูล tci ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังท่านที่สนใจ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์หรือบทความที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ทางช่องทางอีเมล phuphansarn@snru.ac.th และท่านสามารถสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.hms.snru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ คือวารสารลิกอร์ทรรศนา เป็นวารสารทางด้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม นวัตกรรมทางการศึกษา และสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารตามพรลิงค์สาร เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีสาขาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคนิคการแพทย์แพทย์ศาสตร์ และสหวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ htt:// rece.nsutru.ac.th/nstru_portal/graduate

ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ เรื่อง " The interdisciplinary Research Approach chewable sustainability : Green community, properties and happiness" จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับนานาชาติโดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษได้ที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next