สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 8 จากทั้งหมด36

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจด้านอาชญาวิทยา และนิติวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2560)

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะดำเนินการโครงการตีพิมพ์วารสารวิชาการ อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ฉบับ เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และผลักดันให้วารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ และนานาชาติในอนาคต โดยกำหนดตีพิมพ์ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2560) ในการนี้ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารนสารดังกล่่าวน กำหนดส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นี้เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวะภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันอาชีวะภาคตะวันออก กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สถาบันอาชีวะภาคตะวันออก ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "นวัตกรรมอาชีวะ สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" ในระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ร ห้างสรรพสินค้า Passione Shopping Destination (ห้างแหลมทองระยอง) จังหวัดระยอง ในการนี้ สถาบันอาชีวะภาคตะวันออก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมได้ในระหว่างวันที่ 16-25 กันยายน 2560 ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eivt.ac.th

ขอเชิยเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง"การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรคืสู่นวัตกรรม Thailand 4.0" ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอโดยส่งเอกสารการวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่น CD ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยบ้านราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบ้านราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกำหนดตีพิมพ์วารสารออกปีละ 2 ฉบับ ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยบ้านราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

ประชาสัมพันธ์งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกริก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังและส่งผลงานวิชาการร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Krirk.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next