สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 82 จากทั้งหมด102

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "The 2nd LIMAC : LIMEC towards Sustainable Development goals" ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิชาการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://limac.slsc.nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ First Announcement กระประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018)

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจะจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018) : Technology & innovation for Global Energy Revolution ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วม จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โรงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of Social Science Resaerch, ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ในการนี้ วช. จึงขอกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 15- มิถุนายน 2561- 10 กรกฎาคม 2561

การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดการจัดงาน"มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2018)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ สำหรับปี 2561 วช. และเครือข่ายในระบบวิจัย ได้กำหนดจัดงานดังกล่าว ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยในปีนี้กำหนดให้มี "โครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot โรงงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ขึ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next