สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 82 จากทั้งหมด134

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้นสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิขาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และทั้งนี้ท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/humsujournal/index หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและการขริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.ดันทรวิขัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowledge

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารนานาชาติ Research & Knowledge โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความร็ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผ็สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้าน biology, biotechnology, botany, chemistry, ecology, engineering, environmental science, ichthyology, geology, genetics, mathematics, microbiology, molecular biology, organic chemistry, paleontology, physics, plants and animal science, statistics, axonomy and zoology และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือ บุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการโดยเขียนบทความเป็นภาษาอังกฤษ หรือ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและขอ้เสนอแนะการเขียนบทความรวมถึงสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://rk.msu.ac.th หากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและการขริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.ดันทรวิขัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารสาระคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบปฏิบัติราชการของบุคลากร และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใคร่ขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารสาระคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ และท่านสามารถส่งบทความมาได้ที่ sarakhamjournal@hotmail.com หรือติดต่องานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754-416

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดการประชุมวิชาการ 7th International Conference on Creative Technology & 3rd National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Multidisciplinary for Sustainable Education and Energy” ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel จังหวัดชุมพร เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาได้นำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของตนต่อสาธารณชน อันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนความคิดเห็นและความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมากและมีความหลากหลายด้านงานวิจัย เพื่อร่วมนำเสนอผลงานวิจัยตามกลุ่มต่างๆ โดยแย่งเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 4.บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการท่องเที่ยว และ 5.สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความได้ที่ เว็บไซต์ http://utkcretech.rmutk.ac.th หรือสอบถามได้ที่นางสาวเกตึวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 1177 หรือทาง e-mail : rdi@rmutk.ac.th

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเครื่อข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปขมท. ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 “ทองกวาววิชาการ’ 62 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยที่จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผน และการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น ในการนี้ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม หรือเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวข้างต้น ค่าลงทะเบียนคนละ 2,900 บาท และขอความดรุณาประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้ทราบด้วย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผ็สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับผู้นำเสนอผลงาน และภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้ไม่นำเสนอผลงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-463-2724 และ 080-794-7664 หรือ email : council.staff123@gmail.com
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next