สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 83 จากทั้งหมด102

ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้การประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในการนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ใ นกลุ่มสาขาวิชาการ คือ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร และสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและจัดส่งต้นฉบับผลงานตามรูปแบบที่กำหนดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.conference.mju.ac.th

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"

ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 620 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3000 บาท ในการนี้ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excal2018

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Phyrolysis, Emission Control and Climate Change (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยจัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.icipec2018.org

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เสนอโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด ต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้แสดงแนวคิดและความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น ในการนี้ ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครข้อเสนอโครงการได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018" theam: Risingto the Challenge of SDGs In Asia through University-Community Engagement ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next