สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 84 จากทั้งหมด134

การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย และสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ นำคองค์ความร็ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลการวิจัยที่มีอยู่ ไปใช้ประโยชน์ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนัวตกรรมการวิจัยให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความยากจนของประชาชนอย่างยั่งยืน เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และลดการเกิดภัยธรรมชาติ ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Developmrnt Institute; FIRDI) จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึก 13 ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงธัญบุรี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุปรงสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคคลจากภาคอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและฟาร์มอัจฉริยะของประเทศ และได้รับเกียรติจาก keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1. Food processing, Food engineering, Food packaging และ Smart farm 2. Food microbiology, Food safety, Food chemistry และ Biotechnology 3. Functional foods และ nutrtition 4. Nutraceuticals และ herb products ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านส่งบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาตินี้ โดยผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://www.fisf.rmutt.ac.th หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดของการจัดงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4150 หรือ 02-549-4164 หรือทางอีเมล์ fisf@rmutt.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนและแผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นจักขอบคุณยิ่ง

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีกำหนดจัดโครงการอบรม “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกระบวนการการทำวิจัยให้มีคุณภาพ แก่คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ การฝึกอบรม ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถระของนักวิจัยอละอาจารย์ให้สามารถทำงานวิจัยให้มีคุณภาพและเป็นระบบ (รายละเอียดตามโครงการแนบ) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันและพัฒนา โทร.021601343-5 ในวันเวลาราชการและลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม http://training.ird.ssru.ac.th/2019/index.php/registerresearchmet

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมาหวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University, HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian Stuaies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด ฎการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8” (The Eighth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (Chinese – Thai Strategic Cooperation for a New Era ซ New Opportunity and New Vision) ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเชี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีน ภายใต้ขอบข่ายหัวขอ้ที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับไทย-จีน และนำผลการวิจัยไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องของไทยและจีน การสัมมนาฯ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยนักวิชาการฝ่ายไทยและฝ่ายจีน และการศึกษาดูงาน ซค่งการสัมมนาวิชาการประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความร่วมมือทางเศรษกิจ : การลงทัน, การค้า, การเงินและอีคอมเมิร์ซ 2. ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม: การเป็นเมืองและการลดความยากจน 3. ความร่วมมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: ทุนมนุษย์และการพัฒนานวัตกรรม 4. ความร่วมมือด้านนโยบายการทูตและป้องกันประเทศ 5. การท่องเที่ยว การเกษตร และการขนส่งในประเทศไทย 6. ชาวจีนโพ้นทะเลและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน ในการนี้ วช. ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยมีกำหนดปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจจะต้องจัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาอังกฤษและรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) จำนวน 12-15 หน้า ภายใต้หัวข้อข้างต้น พร้อมแบบฟอร์มการนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายังฝ่ายเลขานุการฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าดินทางเส้นทางกรุงเทพ-ซี่ยเหมิน-กรุงเทพ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 ผ฿สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.vijaichina.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 025612445 ต่อ 325
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next