สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 85 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019--SSIS

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement of Development Administration 2019--Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019--SSIS) ในหัวข้อ "The Multidisciplinary Edge in the Disruptive World" ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 - วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่การรับรู้ของสาธารณะ และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง นอกจากนี้ งานประชุมครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาศอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจะได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริการศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมนี้ ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ และสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ และโทรสารที่ระบุในจดหมายนี้

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปีพ.ศ. 2561 - 2562

ด้วยศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโนยายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 6 ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) นั้น ในการนี้ ศจย. ขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสภาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กำกับของรัฐ ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย.ได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครจากเว็บไซต์ http://www.trc.or.th ไปที่เมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นว่า การดำเนินงานวิจัยในลักษณะเครือข่ายวิจัยนานาชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพและผลกระทบสูง ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย สกว. จึงได้จัดให้ทีทุนสนับสนุน "โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)" ขึ้น ในโอกาศนี้ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (พคน.) ภายใต้การดำเนินงานของ สกว. จึงใคร่ขอประสาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561

ด้วยประธานกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทได้ออกประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ กำหนดหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือประเภท 3 หรือประเภท 4 ต้องจัดให้มีฉลากและเอกสารกำกับวัตถุออกฤทธิ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอแจ้งประกาศฯ ดังกล่าว เพื่อให้ในหน่วยงานท่านได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/nacotics/Pages/Main.aspx หัวข้อ "กฏหมายสำคัญ/กฏหมายออกใหม่

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอบทความทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุต 4.0"

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในสังคมของวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาศให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา ศาสนาปรัชญา ภาษาและการปกครอง สามารถค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ กอปรในวาระปี 2562 นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหากถฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา ณ ที่ตั้งบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงคล้ายวันสถาปนาระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จึงได้กำหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 "วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนายุค 4.0" (The 1st National Conference for Education and Development, Thailand 4.0) เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหากถฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาภายในสถาบันของท่านเพื่อนำส่งบทความทางวิชาการและนำเสนอในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียนผ่าน QR code หรือทางเว็ปไซต์ http://www.lanna.mbu.ac.th/nacde2019 ตั้งแต่บัดนี้จนถัววันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next