สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 507 หน้า 85 จากทั้งหมด102

ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในการนี้สมาคมโภชนาแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความวิชาการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ"จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบ Electronic file ได้ที่ http://www.nrct.go.th

ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ 2561 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 กิจการเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ขึ้นระหว่าง "งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์กิจกรรมเพื่อขอเชิญชวนท่านที่สนใจได้รับทราบถึงกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2018 ทั้งในภาคการบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ใน 6 กลุ่มเรื่องดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิถุนายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Next