สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 86 จากทั้งหมด134

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณพระยาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเพื่อเป็นเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดการนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมในงานได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับภาคนิทรรศการ ท่านสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบตอบรับ

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้าง้ตนด้วย รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ฯ ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวข้าง้ตนด้วย รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All”

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 The 6 Ratchasuda International Conference on Disability 2019 “creating a World of Opportunities for All” ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายภาคีสถาบันการศึกษา และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการด้านคนพิการในระดับนานาชาติ ในการนี้ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ และนวัตกรรมด้านคนพิการ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของต้นสังกัดเมื่อได้รับอรุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผ็สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http\www.rs.mahidol.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารวิชาการและงานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา หมายเลขโทรศัพท์ 02-889-5315-9 ต่อ 1113, 1118

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

คณะมนษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผ็สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการสู่สาธาณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในงานวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดังกล่าว ให้แก่บุคลากรผ็ที่เกี่ยวข้อง หรือผ็ที่สนใจได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางกิติยาวรรณ ขวัญคง โทรศัพท์หมายเลข 09-8484-9202
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next