สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 87 จากทั้งหมด116

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11 หัวข้อ "Smart Research and Innovation to thailand 4.0" ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สาธารณะ โดยงาน "วลัยลักษณ์วิจัย" ได้กำหนดรูปแบบการจัดงานมีการบรรยายพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอความอนุเคราะห์ทากท่านประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทราบ โดยลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th ทั้งนี้มามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, 0-7567-3567 e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จะจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ในประเด็น เรื่อง ผ่าวิกฤตปาเลสไตน์: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Palestine: Past, Present and Future) ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ในเอเชีย และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้ง และผลกระทบที่จะตามมา ในการนี้ จึงขอเชิญท่านหรือผู้แทนที่มีความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.ias.chula.ac.th หรือส่งใบตอบรับมาที่ e-mail: thitikarn.p@chula.ac.th หรือ sarehan1610@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณซารีฮาน โทร 02-218-7412

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์รูปแบบ กลไกและแนวทางการปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริต เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" งบประมาณ 707,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน และเวลาราชการได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ได้จัดให้มี ฎการประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายปลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการทำธนาคารปูม้าจนเกิดการขยายผลในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า ให้ชาวประมงและประชาชนทั่วไปได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจับ การซื้อ การขาย หรือการบริโภคปูม้าที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลต่อปริมาณปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษามรระดับมัธยสศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีมความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารการเสนอผลงานฯ ได้ทาง http://www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next