สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 73 หน้า 9 จากทั้งหมด15

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST) ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 (IAMBEST) ครั้งที่ 3 แบบสหวิชาการ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในการนี้ ผู้จัดประชุมจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติในช่วงวันเวลา ดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pcc.kmitl.ac.th/iambes2018/index.html

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 2018 GSPA NIDA International Conference )

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ desof0yfการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( 2018 GSPA NIDA International Conference ) ภายใต้หัวข้อ Public Administration in an Era of Change and Tranformation ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ในการนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ โดยมีกำหนดการรับสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังเอกสารแนบ

ขยายาเวลาเปิดรับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1

ตามที่อ้างอิงถึงมหาวิทยาลันราชภัฏเชียงราย ได้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 22- 23 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวฯ ผู้จัดจึงได้ขยายเวลารับบทความออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://pubadm.crru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์งานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congres II (SC 2018)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ Princess Maha Chakri Sirindhorn Congres II (SC 2018) เพื่อเฉลิมพะเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ จะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมการวิจัยแบบสหวิทยาการระดับชาติ โดยสามารถส่งบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.psc2.mju.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ ( Life Science)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Promoting innovation with investment (Promoting I and I) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีววิทยาศาสตร์ ( Life Science) โดยสามารถส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Next