สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 176 หน้า 9 จากทั้งหมด36

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยอละพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในหัวข้อ "นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกัการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนองานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for digital Citizenship towards Thailand 4.0"

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ The 6th PSU Education Conference "Higher Education for digital Citizenship towards Thailand 4.0" ในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมดังกล่าวฯ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psued.org

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่องประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และส่งที่อยากเห็น (Thai Democracy and New Challenges: the Ideal, Reality and Prospects) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในการนนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณศรัณยุ หมั้นทรัพย์ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 02-141-9519-30

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง "ผลงานวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน" (The 12th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2017)" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1- 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ ในการนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัย Fullbright Junior Research Scholarship program (jrs), Thai Visiting Scholar Program (TVS), และ U.S. -ASEAN Visiting Scholar Program ประจำปี 2561

มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อการทำวิจัยและการสอนระยะสั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Next