สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 122 หน้า 9 จากทั้งหมด25

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสาระสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการและการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ(ราย 6 เดือน) ในการนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th วารสารสาระคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูลTCI

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการโดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ (ราย 2 เดือน) ในการนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http:// journal.msu.ac.th และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกรมที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI

ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการโดยกำหนดเผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ(ราย 2 เดือน) ในการนี้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http:// journal.msu.ac.th และวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ในฐานข้อมูล TCI

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่นที่ 1 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ (Research and 3I(Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน พ.ศ 2561 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ในการนี้สถาบันจึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวโดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้อร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตรด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.kmitl.ac.th โดยท่านสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาว พัดชา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย 2561 /NACE 2018 สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "คณะครุศาสตร์วิจัย 2561 /NACE 2018 สร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการนี้คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.edulprucom/nace2018 ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Next