สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 96 จากทั้งหมด116

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 : University In Disruptive Era

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ "University In Disruptive Era" ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริการบริหารการวิจัย จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเราศวร" ครั้งที่ 14 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc14/

ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 15 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงได้จัดโครงการ"การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring system" ให้แก่ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล tci กลุ่ม 1

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดทำวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์วิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอยู่ในฐานข้อมูล tci และได้รับการรับรองคุณภาพของ tci เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://orasis.crru.ac.th/gds_rjournal/main

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "The 2nd LIMAC : LIMEC towards Sustainable Development goals" ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและนำเสนอผลงานวิชาการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://limac.slsc.nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ First Announcement กระประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018)

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดจะจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on sustainable Energy and environment (SEE2018) : Technology & innovation for Global Energy Revolution ในระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วม จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next