สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 560 หน้า 97 จากทั้งหมด112

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามตำแหน่งดังเอกสารแนบ และเพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมการรับสมัครผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัยประจำปี 2561 เรื่อง "แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม" ในการนี้ สำนักงานประกันสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดงานวิจัย (TOR) ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ ท่านที่สนใจสามารถร่วมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด โดยจัดส่งมาที่ กองวิจัยและพัฒนาสำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสาร วิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน-กันยายน และฉบับที่ 3 ตุลาคม-มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai journal citation index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu/index

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประจำปี 2561 (NBTC Journal 2018)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประสงค์เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคมจากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัย ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ ในการนี้สำนักงาน กสทช. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561 โดยสามารถส่งบทความทางเว็บไซต์ http://www.tci.thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/index ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ (Call For Paper) และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานสถาบันเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั่วไป ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ข่าย 9 ภูมิภาค ผู้แทนสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0" ในวันจันทร์ ที่ 9 และอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ในการนี้จึงขอแจ้งขยายเวลาการส่งบทความ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaige2018.rmutt.ac.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | Next