สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 98 จากทั้งหมด116

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Conference on Combustion, Incineration/Phyrolysis, Emission Control and Climate Change (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ โดยจัดร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการนี้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มจพ. จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.icipec2018.org

ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ได้เสนอโครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด ต่อองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อพวช.) เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้แสดงแนวคิดและความรู้ความสามารถด้านการประดิษฐ์คิดค้น ในการนี้ ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงานจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด เข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครข้อเสนอโครงการได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ "The 4th AsiaEngage Regional Conference (AE) 2018" theam: Risingto the Challenge of SDGs In Asia through University-Community Engagement ในระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://asiaengage2018.cmu.ac.th

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้ง 2 ประเทศ ได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา ในการนี้ วช. จึงขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม(Joint Research Program) ประจำปี 2562 (FY2019) ในสาขา Social Science and humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Science (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยขอให้ส่งใบสมัครมายังกองการต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:www.nrct.go.th

ประชาสัมพันธ์ขอให้เสนอโครงการวิจัย

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยผู้สนใจต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นตามข้อกำหนดเบื้องต้นการวิจัยและข้อเสนอโครงการต้องมีคุณลักษณะตามแบบว.1 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์รัฐสภา http://library2.Parliament.go.th/library/res-dev.html และสามารถยื่นแบบเสนอโครงการวิจัยตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานวิจัย และพัฒนา สำนักวิชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next