สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 668 หน้า 98 จากทั้งหมด134

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FameLeb 2019

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดอะสแตนดาร์ด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดทำ "โครงการ FameLab Thailand การแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีที่ 4" ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham ScienceFestival ณ สหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในการนี้ บริติช เคานซิลขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสถาบันของท่าน ตลอดจนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการขับเคลื่อนทางวิชาการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการสู่สาธารณชน ในการนี้ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเรียนเชอญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ www.roiet.mcu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 หรือจัดส่งแบบตอบรับมายังกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยสำนักศิลปะวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ "ทวารวดี : วิถีถิ่น วิถีธรรม นำภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" (The 9th International Conference on Art and Culture Network, under the theme: "Dvaravati: Local Ways with Dharma Ways Causing Wisdom to Creative Economy") ในระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนนมาลัยแมน อำเถอเมือง จังหวัดนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว หรือเว็บไซต์ http://cul.npru.ac.th/icac ในการนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต/นักศึกษาในสถาบันของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่ออาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา โทรศัพท์ 09-9152-5959 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ arts_culture@npru.ac.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาจากสาถบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยไปสู่องค์ความรู้ใหม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ วิทยาลัยจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในหน่วยงานของท่านส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยกำหนดส่งบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2019

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ ในการนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัด ซึ่งท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th/Conference
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | Next