สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าวทั่วไป


ข่าวทั้งหมด 580 หน้า 99 จากทั้งหมด116

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนำผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว ในการนี้ วช. จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดนิทรรศการในงานข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ สามารถจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงานภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ข้างท้าย ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ประกาศการประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยสอดรับกับความต้องการและนโยบายการพัฒนาของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งจัดทำโดยสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ดังนั้น สกว.จึงเห็นควรสนับสนุนทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ตามประเด็นโจทย์วิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ และที่เว็บไซต์ https://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/ard/12218-call-for-papers-distinguished-research-professor-grant-2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "Bio startup"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Bio startup" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้มิติต่างๆ ของ Biotechnology และ Start Up ตลอดจน Business model ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว โดยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรครั้งนี้โดยสำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.NSTDAacademy.com/bstartup

ขอเชิญร่วมประชุมและเสนอผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ขึ้น ว่าด้วยเรื่อง "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี" ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในการนี้สมาคมโภชนาแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://nutritionthailand.org/tcnmeeting/home.php

ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่บทความวิชาการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยท่านสามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ"จดหมายข่าว วช." ในรูปแบบ Electronic file ได้ที่ http://www.nrct.go.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | Next