สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
องค์ความรู้/บทความเพื่อประชาชน

ข่าวทั้งหมด 14 หน้า 3 จากทั้งหมด3

ถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นที่ 1


ถอดบทเรียนของการเรียนรู้ เรื่อง"การบันทึกผลการปฏิบัติงาน"


แนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ


การศึกษาความาต้องการกำลังคนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ

Previous | 1 | 2 | 3 |