สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
การบริหารองค์กร

 

 

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย พร้อมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ


1.เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มี คุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ (พันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อ 2)

2.สร้างระบบและกลไกกระตุ้นให้บุคลากรผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม (แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก SSAP2)

3.ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชางานวิจัยและพัฒนา เชื่อมโยงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่นวัตกรรม ในระดับชาติ และนานาชาติ (แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก SSAP2)

4.เป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผู้รับบริการได้รับความรู้นวัตกรรม และนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆ (แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก SSAP2)

5.พัฒนาระบบงานวิจัยให้ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ (เป้าประสงค์ 2.2)

6.พัฒนางานทรัพย์สินทางปัญญา งานบ่มเพาะวิสาหกิจ  เพื่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทางการค้า หรือการลงทุน

 


การบริหารจัดการ

ลำดับ
รายการ
File
1.

 แผนยุทธศาสตร์

  -  แผนกลยุทธ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
2.

 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ

  -  แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
3.

 ผลการดำเนินงาน

  -  ผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 (6เดือน)