สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ด้านบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มีหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น มีความปลอดภัยสูงสุดต่ออาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามวิธีดำเนินการมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs)
คณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาความถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักจริยธรรม เคารพสิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ตามหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ
ปฏิบัติหน้าที่ : ควบคุมดูแลงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : piyachatb@g.swu.ac.th, cacarojpj@gmail.com
นายปกรณ์ แตงเพียร
รับผิดชอบ : งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : pakornt@g.swu.ac.th
นางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
รับผิดชอบ : งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11083
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  ketchol@g.swu.ac.th