สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ฝ่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 

ฝ่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปวารสาร หนังสือ ตำรา
สื่อสิ่งพิมพ์จากผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าฝ่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
: ควบคุมดูแลฝ่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยใน
  มนุษย์
: ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : piyachatb@g.swu.ac.th, cacarojpj@gmail.com
นายนิพนธ์  ราชวุฒิ
รับผิดชอบ :  งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11091
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : niponr@swu.ac.th
นางสาวศศิกรานต์ โลกานิล
รับผิดชอบ : งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11091
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : sasikarn@g.swu.ac.th
นายปกรณ์ แตงเพียร
รับผิดชอบ : งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : pakornt@g.swu.ac.th