สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

มีหน้าที่จัดทำกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การวิเคราะห์งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
ในการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ดูแลรักษาและปกป้องผลประโยชน์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาแก่เจ้าของผลงานและมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งการก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือทางการค้า หรือการลงทุน


ด้านบริหารจัดการงานวารสารวิชาการ

มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เพื่อสังคม


ด้านบริหารจัดการทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ

มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และนักวิจัย ได้นำเสนอผลงานวิจัย
ในต่างประเทศ คณาจารย์ และนักวิจัย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม

นายปิยชาติ  บุญเพ็ญ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
: งานวารสารวิชาการ
  งานทุนนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : piyachatb@g.swu.ac.th, cacarojpj@gmail.com

ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล
ปฏิบัติหน้าที่ : ควบคุมดูแลบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
: เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
: ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
  ระดับนานาชาติ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11015
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  niyadar@swu.ac.th
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
รับผิดชอบ : งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน
  ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
      ระดับนานาชาติ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11081
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  pirawan@g.swu.ac.th
นางสาวศรัณย์พร แนมไสย
รับผิดชอบ : ปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมาย
  งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11095
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ :  saranporn@g.swu.ac.th

ด้านงานวารสารวิชาการ

นายนิพนธ์  ราชวุฒิ
รับผิดชอบ :  งานวารสารวิชาการ
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11097
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : niponr@swu.ac.th
นางสาวจิตชญา บาลโสง
รับผิดชอบ : งานวารสารวิชาการ 
โทรศัพท์ :  (02) 649-5000 ต่อ 11094
โทรสาร:  (02) 259-1822
นายอานัตต์  ปิ่นทอง
รับผิดชอบ : สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11086
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : anutp@g.swu.ac.th

ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายปกรณ์ แตงเพียร
รับผิดชอบ : งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร: (02) 259-1822
อีเมลล์ : pakornt@g.swu.ac.th
นางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
รับผิดชอบ : งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
: ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11083
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  ketchol@g.swu.ac.th