สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

นายปิยชาติ บุญเพ็ญ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสำนักพิมพ์/งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11014
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : piyachatb@g.swu.ac.th

นายนิพนธ์  ราชวุฒิ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11091
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : niponr@g.swu.ac.th

 

นางสาวศศิกรานต์  โลกานิล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11091
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมล์ : sasikarn@g.swu.ac.th

นายปกรณ์ แตงเพียร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11013
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : pakornt@g.swu.ac.th