สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

 

ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม  ส่งเสริมและพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์องค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
ทั้งในเชิงนโยบาย  เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์   การจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ  แหล่งข้อมูลงบประมาณ  ฯลฯ  เพื่อการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินผล และติดตามผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย

 

นางจิตรดา สมรูป
ปฏิบัติหน้าที่ : ควบคุมดูแลงานบริหารการวิจัยและงานส่งเสริม
   และพัฒนาศักยภาพการวิจัย
:  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
:  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (URMS)
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11018
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  chitrlada@g.swu.ac.th
นายอานัตต์  ปิ่นทอง
รับผิดชอบ :  คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
   บัณฑิตวิทยาลัย   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   สำนักหอสมุดกลาง   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   สำนักคอมพิวเตอร์   สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   สำนักงานอธิการบดี   สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   สัตว์ทดลอง   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11086
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : anutp@g.swu.ac.thนายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
รับผิดชอบ :  คณะพลศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
  คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
  คณะศิปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
  คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
  คลินิกวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สถาบันวิจัย พัฒนาและการศึกษา
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานเผยแพร่ผลงานวิจัย (Research Expo,จปร.)
  ระบบบริหารงานวิจัย วิจัยอุดมศึกษา สกอ. (HERP)
  โรงเรียนสาธิตองครักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
  โรงเรียนสาธิตประทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sutasanai@g.swu.ac.thนางวัชรี  ปัญจพรผล
รับผิดชอบ :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
   คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   สำนักหอสมุดกลาง ทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  watchareej@g.swu.ac.th

นางสาวรัตนาพร  จิตรนพรัตน์
รับผิดชอบ :  คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
   คณะสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
      วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   โรงพยาบาลชลประทาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
    คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11017
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : rattanapornji@g.swu.ac.thนางสาวธิดาวัลย์  โชติวรวรรณ
รับผิดชอบ :  งานบริหารงานทั่วไป
   งานติดตามการจัดส่งผลงานวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11096
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  tidawanc@g.swu.ac.th