สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

 

ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประสานงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม  ส่งเสริมและพัฒนาการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์องค์รวมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณะในระดับชุมชนและระดับประเทศ 
ทั้งในเชิงนโยบาย  เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์   การจัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลงานวิจัยอื่นๆ  แหล่งข้อมูลงบประมาณ  ฯลฯ  เพื่อการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเมินผล และติดตามผลผลิต และผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย

 

นางจิตรดา สมรูป
ปฏิบัติหน้าที่ : ควบคุมดูแลงานบริหารการวิจัยและงานส่งเสริม
   และพัฒนาศักยภาพการวิจัย
:  งบประมาณแหล่งทุนภายนอก
:  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (URMS)
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11018
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  chitrlada@g.swu.ac.th
นายอานัตต์  ปิ่นทอง
รับผิดชอบ :  คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
   บัณฑิตวิทยาลัย   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
   สำนักหอสมุดกลาง   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   สำนักคอมพิวเตอร์   สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   สำนักงานอธิการบดี   สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   สัตว์ทดลอง   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11086
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : anutp@g.swu.ac.thนายสุทัศนัยน์ ขอมธิดา
รับผิดชอบ :  คณะพลศึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
  คณะมนุษยศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
  คณะศิปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
  คณะสหเวชศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
  คลินิกวิจัย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สถาบันวิจัย พัฒนาและการศึกษา
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย งานเผยแพร่ผลงานวิจัย (Research Expo,จปร.)
  ระบบบริหารงานวิจัย วิจัยอุดมศึกษา สกอ. (HERP)
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  sutasanai@g.swu.ac.thนางวัชรี  ปัญจพรผล
รับผิดชอบ :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
   คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
   สำนักหอสมุดกลาง ทุนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  watchareej@g.swu.ac.th

นางสาวรัตนาพร  จิตรนพรัตน์
รับผิดชอบ :  คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
   คณะสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
   บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
      วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
   โรงพยาบาลชลประทาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
    คณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
    คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11017
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ : rattanapornji@g.swu.ac.thนางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
รับผิดชอบ :  แหล่งทุนภายนอก
  โรงเรียนสาธิตองครักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
  โรงเรียนสาธิตประทุมวัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)
  
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11083
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  ketchol@g.swu.ac.th

นางสาวธิดาวัลย์  โชติวรวรรณ
รับผิดชอบ :  งานบริหารงานทั่วไป
   งานติดตามการจัดส่งผลงานวิจัย
โทรศัพท์:  (02) 649-5000 ต่อ 11096
โทรสาร:  (02) 259-1822
อีเมลล์ :  tidawanc@g.swu.ac.th