สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย

นางจิตรลดา  สมรูป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการวิจัย
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11018
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : chitrlada@g.swu.ac.th

นายอานัตต์  ปิ่นทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11086
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : anutp@g.swu.ac.th

นายสุทัศนัยน์  ขอมธิดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : sutasanai@g.swu.ac.th

นางวัชรี  ปัญจพรผล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11082
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : watchareej@g.swu.ac.th

นางสาวรัตนาพร  จิตรนพรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11017
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : rattanapornji@g.swu.ac.th

นางสาวเกษชล ก้องสุขิตกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11083
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ : research@swu.ac.th

นางสาวธิดาวัลย์  โชติวรวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : (02) 649-5000 ต่อ 11096
โทรสาร :  (02) 259-1822
อีเมลล์ :tidawanc@g.swu.ac.th