สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายใน

ข่าวทั้งหมด 9 หน้า 1 จากทั้งหมด2

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอให้บุคลากร สายปฏิบัติการที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัย จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มเสนอแผนงานประกอบการเสนอของบประมาณ สายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 2. สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ 3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัคร (SWURI-R-21) รับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th 4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1MUKfHXQHMD68PJcoWPiveU7X5lUOzfC6?usp=sharing

ประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้ 1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2. สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ 3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย (SWURI-R-02) สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th 4. จัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ที่กำหนด จำนวน 3 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 5. โครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ส่งสำเนาหนังสือโครงการวิจัย เพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์ (SWURI-E-04-MF-28) ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัย ในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับทุนได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bPsVaMOrPRip-z7kHTFKfsgWtAFEz88I?usp=sharing

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ดำเนินการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเป็นเลิศ ด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ สร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการ บูรณาการร่วมกันเพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เกิดเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบันในมหาวิทยาลัย หรือกับภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.research.swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 02-649-5000 ต่อ 11017 – 11018 , 11082 , 11091 และ 11096

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม หรือต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการต่อยอดงานวิจัยให้สามารถยกระดับการแข่งขันและสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.research.swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 02-649-5000 ต่อ 11017 – 11018 , 11082 , 11091 และ 11096

ทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ดำเนินการวิจัย เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของนักวิจัยระหว่างสถาบันภายในมหาวิทยาลัย หรือกับภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยข้ามศาสตร์แบบบูรณาการ การสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 รับสมัครแต่แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.research.swu.ac.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรฯ 02-649-5000 ต่อ 11017 – 11018 , 11082 , 11091 และ 11096
1 |2 | Next