สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายใน

ข่าวทั้งหมด 12 หน้า 1 จากทั้งหมด3

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) เป้าหมายที่ 1 – 4 (สำหรับโครงการเดี่ยวและโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ) หรือ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) พร้อมหนังสือนำส่ง จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา และวิจัย ขอให้ดำเนินการสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 * นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดแผนบูรณาการที่เปิดรับได้ตามเอกสาร Program based และสามารถขอรับเลข OTP เพื่อใช้สำหรับส่งโครงการวิจัยได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร. 11017-19, 11082-83 และ 11086

ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนสนับสนุนการทำวิจัยสถาบัน ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการดำเนินการวิจัย สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยสมัครผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัย https://urms.swu.ac.th (URMS) ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรสายปฏิบัติการ ในหน่วยงานของท่านทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศ เปิด รับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภทการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือนักวิจัย ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท โดยขอให้ดำเนินการเสนอขอรับทุนตามลำดับ ดังนี้ 1.จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม ว-1ด / ว-1ช (ตามลักษณะโครงการ) 2.สมัครขอรับทุน ผ่านระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ http://urms.swu.ac.th พร้อมแนบไฟล์ผ่านระบบ(สามารถดำเนินการสมัครผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป) 3.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม บันทึกข้อความขอสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=945 4.จัดส่งบันทึกข้อความที่กรอกรายละเอียดและได้ลงนามผ่านต้นสังกัดตามลำดับขั้นบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งข้อเสนอโครงการตามแบบที่กำหนด จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับโครงการวิจัยที่มีการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ขอให้ดำเนินการขอใบรับรองการทำวิจัยในมนุษย์ให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญารับทุน หากมิได้ดำเนินการดังกล่าวให้เรียบร้อย จะทำให้การลงนามสัญญารับทุนล่าช้าได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการงานวิจัย โทร.11015-11019

ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประกาศเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัย (Center of Excellence – COE) และหน่วยวิจัย (Research Unit – RU) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้งานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาความเป็นเลิศทางวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายการนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างสมบูรณ์ ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยและหน่วยวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11018 (คุณจิตรลดา สมรูป)

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในการนี้ จึงขอแจ้งประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยขอให้บุคลากรสายวิชาการ หรือ นักวิจัย หรือ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ที่สนใจจะรับทุนสนับสนุนการวิจัยดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบ Template Research Project / Template Research Program พร้อมหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด ไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th และสมัครขอรับทุนผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.nrms.go.th ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559
1 |2 | 3 | Next