สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 25 หน้า 1 จากทั้งหมด5

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นการบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS2021) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ สวทช. จึงใคร่ขออความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/gyss ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-7100 ต่อ 77206 หรือ 081-006-5454 และ อีเมล pdys@nstda.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gyss-one-north.sg

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปรายปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผ้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริหารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการบริหารแผนงานการยะระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาวิกฤตของประเทศ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรอบรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ http://wwww.nxpo.or.th/B/ ทั้งนี้ บพค. จึงใคร่ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒฯสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) แก่บุคลากรภายใต้หน่วยงาน และหากท่านมีข้อซักถามในรายละเอียดและการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-470-7961 – 3 หรืออีเมล pmu.b@nxpo.or.th

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโรงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับปี 2563 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการดังกล่าวในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใยสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ Hhttp://www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัทน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1134
1 |2 | 3 | 4 | 5 | Next