สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ย้ายที่ทำการสำนักงาน จากชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึก9) ไปยัง ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 10 หน้า 1 จากทั้งหมด2

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล 4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอให้จัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของแต่ละคลัสเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์โดยผู้รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล 4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอให้จัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของแต่ละคลัสเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์โดยผู้รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์

ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนา OTOP ให้เป็น Premium OTOP หรือการพัฒนา High Value Services หรือ Start up ร่วมกับการทำ E-commerce เป็น Platform ในการต่อยอดทางธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนจะต้องส่งผลงานที่แล้วเสร็จให้แก่เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081

ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 2.โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081 ,11015

วช. เปิดรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และให้เป็นไปตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานที่ได้จัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NRMS เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2559 แล้ว สามารถทบทวนเป้าหมาย งบประมาณและรายละเอียดอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS อีกครั้งหนึ่ง ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1-2 ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 กรุณาจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บวน. - 1) ที่พิมพ์จากระบบ NRMS และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เจ้าภาพแผนงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วช. และ สวทน. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 0-2561-2445 ต่อ 404, 405 (เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณรัชนิช/ชนิดา)
1 |2 | Next