สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 16 หน้า 1 จากทั้งหมด4

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2) ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 (รับเฉพาะชุดโครงการ) 2. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว และส่งมายังที่อยู่ 114 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 กลุ่มเรื่องเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2560 ขอเชิญคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการตามรายละเอียด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2097

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/10876-trf-by-nrms-call-for-8-groups-research-proposal-2561 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) http://www.nrms.go.th พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัยจำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น

ประกาศขยายเวลารับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ตามที่เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนา OTOP ให้เป็น Premium OTOP หรือการพัฒนา High Value Services หรือ Start up ร่วมกับการทำ E-commerce เป็น Platform ในการต่อยอดทางธุรกิจ นั้น เครือข่ายฯ ขอขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน โดยดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งมายังเครือข่ายฯ ทางอีเมล์ niyada76@gmail.com ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 12.00 น. หลังจากส่งอีเมล์โปรดส่งฉบับจริงมายังเครือข่ายฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081
1 |2 | 3 | 4 | Next