สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 1 จากทั้งหมด9

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “ชุดโครงการวิจัยโรงงานไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของประเทศด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบหมุนเวียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการกำหนดมาตรการและมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบโรงงานและผลกระทบต่อประเทศ ตลอดจนแนวทางการจัดการปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ ในการนี้สำนักประสานฯ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย (Concept Proposal) และแบบฟอร์มประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก โดยส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังสำนักประสานฯ ได้ที่อีเมล erc.kmutt@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ shorturl/vJYZ3 หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ การใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม และการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวทางพระราชดำริ โดยสามารถส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System, NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.nrct.go.th กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 – 16 สิงหาคม 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย แจ้งว่า Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 สำหรับโครงการวิจัยระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศหุ้นส่วน ได้แก่ จีน (รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดย Opportunity Grant เป็นโครงการริเริ่มด้านการวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มดารรับรู้ถึงความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนัวตกรรมของสวิตเตอร์แลนด์ในนานาประเทศ และเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยในทุกสาขาที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะขนาดใหญ่ (large public happenings) เหตุการณ์สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่สำคัญ หรือการริเริ่มนโยบายใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุนสูงสุด จำนวน 50,000 บาท ฟรังก์สวิส และมีระยะเวลาดำเนินโครงการสูงสุด 12 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ETH Zurich ที่ http://sthz.ch/en/the-zurich/global/eth-global-news-events/2021/05/opportunity-grant-call-2021.html หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ elise.nardin@sl.ethz.ch

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุน โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก (Preliminary Research) โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015

ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุน โครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ (Preliminary Research) โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการการศึกษาศักยภาพเพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ของเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 10 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next