สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 46 หน้า 1 จากทั้งหมด10

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022

ด้วย ShareRing Lab ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้บริษัท ShareRing Limited จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงนวัตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ ShareRing ในการสำรวจแนวทางใหม่ๆ ในการออก การจัดเก็บ การตรวจสอบ และการแบ่งปันข้อมูลและเอกสารต่างๆ กำหนดเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับ metaverse (การแบ่งปันสภาพแวดล้อมของโลกเสมือนจริงของผู้คนผ่านทางอินเตอร์เน็ต) และ digital identity (การยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล) รวมถึง NFTs ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับ digital identity ซึ่งอยู่ภายในสภาพแวดล้อมของ metaverse ตลอดจนการพัฒนาและการใช้งาน NFT พร้อมยูทิลิตี้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในการเข้าถึงสถานที่ การยืนยันตัวตน หรือแอปพลอเคชั่นอื่นๆ ที่ไม่ร่วมกับ NFT art งบประมาณโครงการ โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท ระยะเวลาโครงการสามเดือน โดยมีระยะเวลารับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในปีนี้การสนับสนุนวิจัยจะมีให้สำหรับผู้สมัครในประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคตอันใกล้ ShareRing มีแผนที่จะเปิดรับใบสมัครจากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ในการนี้ ShareRing Lab จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดทุนวิจัย และส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ลิงค์ QR Code โดยมี นายดนุสรณ์ พรหมภักดี, ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค,dan.p@sharering.network, 099-109-0440 และ น.ส.ศศิพร ทองมอญ, Research Leb Coordinator and Support Assistant, sasipon.t@sharering.network, 098-991-6625 เป็นผู้ติดต่อประสานงาน

การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิงประดิษฐสู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปิดรับข้อเสนอโครงการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ สวทช. ฝคร่ขอขยายเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/ services_post/research-gap-fund ทั้งนี้หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ขอให้นำส่งข้อเสนอโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 เผยแพร่ให้กับบุคลากร / หน่วยงานในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจแสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.edf.moe.go.th หัวข้อข่าวสารและกิจกรรม หรือ www.facebook.com/edtechfund หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02-280-0344 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ edtechfundamoe.go.th ในวันและเวลาราชการ

การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้กองทัพบกในฐานะผู้นำเสนอผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกองทัพ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาวิจัยและพัฒนาสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่านมีความประสงค์ในการยื่นข้อสเนอโครงการฯ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 7 เล่ม มายังกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) พร้อมระบุระดับการวิจัยและชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าของเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเองพร้อมทั้งนำส่งข้อมูลในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด มายังอีเมล Military.research22@gmail.com โดยเอกสารต้องถึงกลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-610-5356 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ได้ทาง QR Code

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินโครงการ “ชุดโครงการวิจัยโรงงานไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน” เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้าขยะที่ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของประเทศด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบหมุนเวียน และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการกำหนดมาตรการและมาตรฐานการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบโรงงานและผลกระทบต่อประเทศ ตลอดจนแนวทางการจัดการปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าขยะชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนยอมรับ ในการนี้สำนักประสานฯ ขอประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดต้องการสมัครขอรับทุนสามารถส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย (Concept Proposal) และแบบฟอร์มประวัติและผลงานวิชาการของหัวหน้าโครงการและผู้วิจัยหลัก โดยส่งข้อเสนอเชิงหลักการมายังสำนักประสานฯ ได้ที่อีเมล erc.kmutt@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ shorturl/vJYZ3 หรือติดต่อชุดโครงการฯ ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ คุณณัฐชนัน พิทักษ์จิวานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 082-686-9616
1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next