สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 16 หน้า 2 จากทั้งหมด4

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ (Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society)

ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 ปีงบประมาณ 2560 จากรัฐบาล และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดลทำหน้าที่เป็น Hub ดำเนินงานโครงการ Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society นั้น ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการศูนย์นวัตกรรมทางสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อชุมชนและผู้สูงอายุ (Healthcare Innovation Hub : for Community and Ageing Society) โดยขอให้จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์มผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจะต้องมี Technology readiness level (TRL) อยู่ในระดับ Transitional 4 – 7 หรือเป็นงานที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือมีผลงานวิจัยรองรับแล้ว และยังไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล 4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอให้จัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของแต่ละคลัสเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์โดยผู้รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ด้วยที่ประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.วิจัย) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็นคลัสเตอร์ 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ด้านพลังงานชีวภาพ (Bioenergy) ผู้รับผิดชอบโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. ด้านสังคมสูงอายุ (Ageing Society) ผู้รับผิดชอบโดย มหาวิทยาลัยมหดิล 4. ด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผู้รับผิดชอบโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอให้จัดส่งเอกสารไปยังผู้ประสานงานของแต่ละคลัสเตอร์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณเป็นการพิจารณาตามเกณฑ์โดยผู้รับผิดชอบแต่ละคลัสเตอร์

ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2560 (งบเพิ่มเติม) โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนา OTOP ให้เป็น Premium OTOP หรือการพัฒนา High Value Services หรือ Start up ร่วมกับการทำ E-commerce เป็น Platform ในการต่อยอดทางธุรกิจ หากได้รับการสนับสนุนจะต้องส่งผลงานที่แล้วเสร็จให้แก่เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนภายในวันที่ 18 กันยายน 2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครขอรับทุน และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11015, 11081

ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย ดังนี้ 1. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2561 2.โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081 ,11015
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | Next