สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 2 จากทั้งหมด9

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กาวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็นทุนวิจัยใน 3 ระดับ ได้แก่ Partnership Initiative Fund, Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund สำหรับ 2 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2564 สำหรับทุน Partnership Initiative Fund และ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund โดยสถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการ ของทุนแต่ละระดับ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/ ทั้งนี้ บพค. ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) แก่บุคลากรภายใต้หน่วยงานของท่าน และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือทางอีเมล pmu.b@nxpo.or.th

ขอเชิญเสนอข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคนเกษียณหรือผู้สูงอายุ ที่ยังมีความพร้อมด้านสุขภาพและศักยภาพในการทำงาน หรือทักษะงานเฉพาะที่ยังเป็นที่ต้องการสำรับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ยังมีโอกาสทำงานในเศรษฐกิจใหม่ หรือบริบทที่ต่างจากในอดีต และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ วช. จึงจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 สำหรับสนับสนุนทุนวิจัยและขับเคลื่อนผลงานวิจัยพร้อมใช้ ภายใต้ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง : ผู้สูงวัยมีทักษะในการประกอบอาชีพ ในการนี้ วช. ได้พิจารณาและเห็นว่าหน่วยงานของท่านได้มีผลงานวิจัยด้านดังกล่าว ที่พร้อมจะขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านจัดทำข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง (1 มหาวิทยาลัย 1 ข้อเสนอกิจกรรมฯ) โดยสามาถรดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก QR Code โดยนำส่งข้อเสนอกิจกรรมฯ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูลข้อเสนอกิจกรรมฯ จำนวน 2 แผ่น มาที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยชั้นแนวหน้าประเทศไทย

บพค.เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ปะเทศไทยมีศักยภาพ แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำกรรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 และสถาบันต้นสังกัดหัวหน้าโครงการทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยระบบ NRIIS ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ที่ http://www.nxpo.or.th/B/

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดประกาศพร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation
Previous | 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next