สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 16 หน้า 3 จากทั้งหมด4

วช. เปิดรับการเสนอของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงบประมาณกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ จัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ จัดทำข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) และให้เป็นไปตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หน่วยงานที่ได้จัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ NRMS เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม - 15 ตุลาคม 2559 แล้ว สามารถทบทวนเป้าหมาย งบประมาณและรายละเอียดอื่นๆ ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ NRMS อีกครั้งหนึ่ง ขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ 1-2 ผ่านระบบ NRMS ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2559 กรุณาจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงาน พร้อมแบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บวน. - 1) ที่พิมพ์จากระบบ NRMS และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เจ้าภาพแผนงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วช. และ สวทน. สอบถามรายละเอียดได้ที่ : 0-2561-2445 ต่อ 404, 405 (เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณรัชนิช/ชนิดา)

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล เบอร์ 02-6495000 ต่อ 11015-11017

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11017

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล เบอร์ 02-6495000 ต่อ 11015-11017

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2559 เครือข่ายวิจัยแครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สอบถายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนิยดา รุ่งเรืองผล เบอร์ 02-6495000 ต่อ 11015-11017
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | Next