สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 3 จากทั้งหมด9

ขอเชิญนักวิจัยในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักวิจัยในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี 2564 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือส่งทางอีเมล์ที่ TINTtoUniversity@gmail.com ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2401-9889 ต่อ 5915 (คุณโสรดา และคุณณัฏฐ์ชยา)

ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564

โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการสนับสนุนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ บุหรี่ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ ในการนี้ทางโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะ จึงใคร่ขอเรียนเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาของท่าน ส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไรความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ แผนงานส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ 1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ 2. ดารศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3. มนุษยศาสตร์ แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง 1. จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านปประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System, NRIIS) (www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงานประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 สังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูล สารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System, NRIIS) (www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. เพื่อมุ่งหวังให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจเรื่องระบบการทดสอบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านระบบการทดสอบระดับชาติส่งข้อเสนอโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนี้ สทศ. จึงขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้หากบุคลากรของท่านมีความสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2563 หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางกุมภการ สวัสดิโกมล เบอร์โทร 02-217-3800 ต่อ 114 หรือ 085-332-6338
Previous | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next