สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

ข่าวสารองค์กร
Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 16 หน้า 4 จากทั้งหมด4

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยงานให้ทุนต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการรวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธาณะสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานภายใต้ชื่อ "เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) " จัดทำกรอบวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (เพิ่มเติม) กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบรางเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2557 ในการนี้ วช. ใคร่ขอความอนุเคราะหืท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวตามประกาศสำนักงานฯ เรื่องการรับข้อเสนอการวิจัย ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.tnrr.in.th./project ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม -30 พฤษภาคม 2557
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |