สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 4 จากทั้งหมด9

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564

วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ประจำปี 2564 2. ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม ประจำปี 2564 วช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารภดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System, NRIIS) (www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีภารกิจหลักอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับทุนและลงทะเบียนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS (National Research and Innovation Information System) (www.nriis.go.th) ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยที่ท่านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการต้องรับรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยหรือเอกสารเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นการบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาฐิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย จำนวน 10 คน เพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS2021) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในการนี้ สวทช. จึงใคร่ขออความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการฯ โดยสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.nstda.or.th/gyss ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และหากท่านต้องการทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-529-7100 ต่อ 77206 หรือ 081-006-5454 และ อีเมล pdys@nstda.or.th หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.gyss-one-north.sg

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปรายปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน คือ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาณ 1,500,000 บาท ทั้งนี้ ผ้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 พร้อมข้อกำหนดการศึกษา (Terms of Reference) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่สำนักวิจัยและบริหารวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดสรรทุนด้านการพัฒนากำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการให้ทุนการศึกษาทุนสนับสนุนนักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการบริหารแผนงานการยะระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้าและการวิจัยื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ แผนงาน Frontier research และการพัฒนาวิกฤตของประเทศ ในการนี้ บพค. ได้เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยต่อ 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 และแผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรอบรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2563 โดยท่านสามารถพิจารณารายละเอียดได้ที่ http://wwww.nxpo.or.th/B/ ทั้งนี้ บพค. จึงใคร่ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒฯสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) แก่บุคลากรภายใต้หน่วยงาน และหากท่านมีข้อซักถามในรายละเอียดและการยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-470-7961 – 3 หรืออีเมล pmu.b@nxpo.or.th
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Next