สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 5 จากทั้งหมด9

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโรงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ สำหรับปี 2563 นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนตามโครงการดังกล่าวในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใยสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ Hhttp://www.nrct.go.th หัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย”

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัทน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://btfp.nbtc.go.th/node/1134

เปิดรับบทความวิจัย

วารสารวิชาการ กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรศัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารณ์หนังสือ โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563”

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563” สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1m4Gbpi2Poa7KKZk_Xm-rpeRQFDd4WevC?usp=sharing ให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางอีเมล์ ipswuoffice@gmail.com และทางไปรษณีย์ จำนวน 4 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ส่งมายัง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิราวรรณ เบอร์โทร 096-9902423 คุณนิยดา เบอร์โทร 081-6327591

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย“โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563”

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) ขอเชิญนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563” สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลเอกสารได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1jLFoIG37ejMz6AgJjWLcMMPebdywqS49?usp=sharing ให้จัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางอีเมล์ ipswuoffice@gmail.com และทางไปรษณีย์ จำนวน 4 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ส่งมายัง เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิราวรรณ เบอร์โทร 096-9902423 คุณนิยดา เบอร์โทร 081-6327591
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |6 | 7 | 8 | 9 | Next