สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 6 จากทั้งหมด9

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. เพื่อมุ่งหวังให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจเรื่องระบบการทดสอบและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านระบบการทดสอบระดับชาติส่งข้อเสนอโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นั้น ในการนี้ สทศ.จึงเชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการสนับสนุนการวิจัยตามพันธกิจของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้หากบุคลากรของท่านมีความสนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมายัง สทศ. ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ นางกุมภการ สวัสดิโกมล เบอร์โทร 02-217-3800 ต่อ 114 หรือ 085-332-6338

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นจำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวิจัยทางการศึกษาและนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดาวน์โหลดประกาศสำนักการศึกษา ฯ พร้อมใบสมัครได้ที่ www.bangkok.go.th/bangkokeducation

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโรงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ในการนี้ วช. และ CASS ได้ร่วมกันดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ในการนี้ วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อม แบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-579-2690 และ02-561-2445 ต่อ 203

ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563)

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินโครงการวิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศได้ และงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย ซึ่งหัวข้อชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญมี 8 ประเด็น (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) นั้น ในการนี้ ศจย. ขอประกาศให้การสนับสนุนอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิจัยทั่วไป ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ภายใต้กับของรัฐ ผ็ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ สามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก ศจย. ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ หร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสร้มขอรับทุนได้ทางเว็บไซต์ www.trc.or.th เมนูศูนย์ข้อมูล-หัวข้อทุนวิจัย ได้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้ 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 1.1. การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.1. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน 1.1.2. ภัยพิบัติ 2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม 2.1. พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่ – ลูกไก่) 3. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ 3.1. ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งขอ้เสนอการวิจัยผ่ายทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ถายในเวลา 16.30 น.
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 | Next