สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 7 จากทั้งหมด9

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ในการนี้ วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ 1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 1.1.1 กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว 1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง 1.2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.2.1 กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21 2. ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ 2.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา 2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก วช.จึงใครขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ้านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ บัดนี้ คณะกรรมการฯ พร้อมจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงานของท่านได้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามแบบฟอร์มที่แนบมา โดยส่งแบบฟอร์มมาที่ ศาสตราจารย์ ดร.พรัช ธัชยพงษ์ ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาบันศาสตร์ ประเทศไทย ฝ่ายเลขานุการ: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขที่ 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-564-7000 ต่อ 81815 โทรสาร 02-644-8134 กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหน่วยให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศ ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีภารกิจหลักอย่างหนึ่งคือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการที่รับมอบหมายเดิมของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำหรับปีงบประมาณ 2563 วช.จึงมีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 ทุน ดังนี้ 1.ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 2.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 3. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 4.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประขาสัมพัธ์ให้บุคลากรภายใต้สังกัดหน่วยงานทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ National Research Management System (NRMS) (http://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา นั้น ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเผิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2563 (FY2020) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยมีรายละเอียดกำหนดการสมัครดังนี้ 1. นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 4 กันยายน 2562 2. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nems.go.th ได้ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ถึง 4 กันยายน 2562

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้ 1) ข้าว 2) ปาล์มน้ำมัน 3) อาหาร 4) สมุนไพรไทย 5) พืชสวน/พืชไร่ 6) สัตว์เศรษฐกิจ 7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ** ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 สามารถดูรายละเอียดยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | Next