สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
แหล่งทุนภายนอก

ข่าวทั้งหมด 42 หน้า 8 จากทั้งหมด9

ทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรียถายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET เพื่อรับทุน ASEA-UNINET One-Month Research Scholarship ประจำปี 2562 (เดิมชื่อทุน ASEA-UNINET Staff Exchange, One Month Schokarship) รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือที่เว็บไซต์ http://tinyurl.comASEAUNINETOneMonthResearch2019 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมเอกสาร 7 ชุด ถึงหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปรัญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2562 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพรอ้มแนบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 203 โทรสาร 02-561-3049 อีเมล์ sasivimol.t@nrct.go.th อนึ่ง วช. ขอสวงนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ NRF กำหนด (โดยเฉพาะกรณีที่ผู้สมัครมีอายุเกิน 40 ปี) ปละในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก NRF แล้ว แต่ขอสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันควร จึงถือเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและตัดสิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่น ดังนั้น วช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานท่านในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาสมและสามารถดำเนินการวิจัยได้ตามโครงการที่เสนอขอไว้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab ประจำปี 2019

ศูนย์นวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาขน) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมือด้านการวิจัย เรื่อง True Lab ของกลุ่มบริษัททรูฯ กับสถาบันการศึกษา ได้กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab ประจำปี 2019 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ True lab รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ ศูนย์นวัตกรรมญ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาเผนแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศรับทุนให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ โดยเปิดรับทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.truelab.unfo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-858-6698, 02-858-6634

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์เพื่อขอสมัครรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562

เครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562 สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015
Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | Next