สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

30 เม.ย 2561 12:30:51

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง "บาลีปริยัติก้าวหน้า พระพุทธศาสนามั่นคง เสริมส่งวิปัสสนาสู่สากล" ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ในการนี้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.pali.mcu.ac.th/proceeding


รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]