สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12

21 พ.ค 2561 10:51:21

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติครั้งที่ 12 เรื่อง "การวิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย

การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ โดยส่งเอกสารบทความวิจัยจำนวน 3 ชุดพร้อมแผ่น CD ข้อมูลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล เลขที่ 4 หมู่ที่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]