สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย >> ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ “การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0”

27 มิ.ย 2561 09:43:39

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2561 รุ่น 4 หัวข้อ “การสร้างงานวิจัยเชิงบูรณาการตามนโยบาย Thailand 4.0”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย และระดมสมองหาแนวทางในการผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบาย Thailand 4.0 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ QR Code หรือ https://goo.gl/forms/Y3EnXSwb5yRzBjoN2 ภายในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561

โดยสถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทาง www.facebook.com/researchswu

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย 02-649-5000 ต่อ 11017-9 และ 11082

โครงการฯ download
กำหนดการ download

[กลับหน้าหลัก ]