สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562

17 ก.ค 2561 11:01:59

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2562

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้ โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม download

[กลับหน้าหลัก ]