สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

>>

543
Template แผนบูรณาการ63 download
Template ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย 3-4 (สำหรับนักวิจัย) download
TemplateProgramAndProject63เป้าหมาย 1 - 3 download
TemplateProject63เป้าหมาย4 download
TemplateStandardResearch63 download
TemplateSubProject63 download
คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63 download
คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1 - 3 download
คู่มือ TemplateProject63 เป้าหมาย 4 download
คู่มือ TemplateSubProject63 download

[กลับหน้าหลัก ]