สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทุนภายใน >> การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

03 พ.ย 2561 01:49:00

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) เป้าที่ 1 – 4 ในระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามหนังสือที่ วช 0004/ว7875 นั้น เนื่องจาก การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการนำเข้าข้อมูลแผนงาน โดยไม่ให้สิทธิ์นักวิจัยในการเข้าระบบ กำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) เป็นผู้นำเข้าข้อมูลแผนงานเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลา ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอให้ผู้ที่สนใจประสงค์ยื่นขอรับงบประมาณดังกล่าว จัดส่งแบบฟอร์ม Template Proposal สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบฟอร์ม Template Proposal ไปยัง E-mail : gbnrms2563@gmail.com ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. เพื่อที่สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จะได้ดำเนินการนำเข้ามูลแผนงานในระบบ NRMS ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป
1 Template แผนบูรณาการ63 download
2 Template ข้อมูลทั่วไป เป้าหมาย 3-4 (สำหรับนักวิจัย) download
3 TemplateProgramAndProject63เป้าหมาย 1 - 3 download
4 TemplateProject63เป้าหมาย4 download
5 TemplateStandardResearch63 download
6 TemplateSubProject63 download
7 คู่มือ TemplateProgramAndProject 63 เป้าหมาย 1 - 3 download
8 คู่มือ TemplateProject63 เป้าหมาย 4 download
9 คู่มือ TemplateSubProject63 download
10 คู่มือ Template แผนบูรณาการ 63 download
11 ร่าง ต้นไม้ แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรร download

[กลับหน้าหลัก ]