สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

19 ธ.ค 2561 14:10:20

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Ethical Issues of Health Sciences and Social Sciences Research" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของจริยธรรมในการวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยและเพื่อให้ตระหนักในการปกป้อง คุ้มครอง และประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยได้รับ
ระยะเวลาอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของเท่าเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว และโปรดประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจ
อบรมเชิงปฏิบัติการ ec download

[กลับหน้าหลัก ]