สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"

24 ธ.ค 2561 10:47:01

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดงานมีองค์กรและหน่วยงานในระบบวิจัย ได้นำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมงานในหลากหลายรูปแบบและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกปี
สำหรับปี 2562 วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวริ์ด กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี "โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ขึ้นโดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตร จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562
Mascot Research Expo 2019 download

[กลับหน้าหลัก ]