สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019

25 ธ.ค 2561 10:19:20

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th TNI Academic Conference 2019 (TNIAC 2019) ภายใต้หัวข้อ Engineering Technology and Digital Transformation in Industry, Business, and Culture วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศตลอดจนพัฒนางานวิจัยสู่สาธารณะ ซึ่งงาน TNIAC 2019 ได้กำหนดรูปแบบให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันฯ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)
ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดังกล่าวให้แก่อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website://tniac.tni.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โทรศัพท์ 0-2763-2700 ต่อ 2903 หรือ 2905 E-mail: tniac@tni.ac.th หมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 14 มกราคม 2562
วบ.1501-ว.018 download

[กลับหน้าหลัก ]