สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

24 ม.ค 2562 10:37:41

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" ในระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรด์ และบางกอกคอนเวชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ท่านประสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สั่งที่แนบมาด้วย 1) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปรเตอร์ (Poster Presentation) ใน 6 กุล่มเรื่อง ดังนี้
1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และความั่นคง
3. การวิจัยด้านการศึกษา
4. การวิจัยศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
5. การวิจัยด้านการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งผู้สนใจสามารภส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2562
วช 0005/ว9027 download

[กลับหน้าหลัก ]