สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

06 ก.พ 2562 11:15:15

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "สร้างงานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Research Creativity towards Sustainable Local Development)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในเครือข่ายทราบ ทั้งนี้ สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ http://eservice.yru.ac.th/nac2019 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฟิตรีนา ดาราแม หมายเลขโทรศัพท์ 073-299-635 หรือ 063-749-0929
ศธ 0505(3)/ว130 download

[กลับหน้าหลัก ]