สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562

18 มี.ค 2562 12:27:46


สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” Thailand Transformation for Sustainable Growth” วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางพัฒนบริหารศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน และการบริหารเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ โดยการจัดเวทีให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนประมาณ 800 คน นั้น
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑติพัฒนบริการศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th หัวข้อลงทะเบียน online ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 หรือสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-727-3300, 02-272-3312
ศธ 0526.06/ว.21 download

[กลับหน้าหลัก ]