สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และประชาสัมพันธ์งานสัมมนา “การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ.

18 มี.ค 2562 12:46:17

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Conference: NAC 2019) ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2562 ณ อนุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ในการนี้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “การขอรับรองมาตรฐานกับ สมอ.” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียมไปโอเทค อาคาร 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ๔.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี รายละเอียดกำหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจถึงแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และแนวทางการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนบั๙นวัตกรรมไทย การกำหนดมาตรฐานผลิตภะณฑ์อุตสาหกรรม การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎระเบียบ ข้อมังตับที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานผลิตภาณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการของสถาบันวิจัย สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานราชการ รวมทั้งภาคเอกชน
จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์การประชุม http://nstda.or.th/r/nac2019-TISI และเลือกลงทะเบียนในหัวข้องานสัมมนา พร้อมทั้ง ขอความอนุเคราะห์ท่านในการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
วท 5401/ว.2013 download

[กลับหน้าหลัก ]