สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562

18 มี.ค 2562 14:15:16

ตามที่สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น
ในการนี้ ทางสมาคมใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้กับเครือข่ายบริหารการศึกษาทางภาคกลางเพื่อรับทราบและร่วมงานต่อไป
สพบท./012 download

[กลับหน้าหลัก ]