สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย: Strategic Wisdom and Research Institute Srinakharinwirot University

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ที่ทำการ ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ11013-19

 

 

Untitled Document
ข่าว

ข่าวทั่วไป >> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ

18 มี.ค 2562 16:01:49
คณะมนษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผ็สนใจ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการสู่สาธาณชน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในงานวิชาการอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการดังกล่าว ให้แก่บุคลากรผ็ที่เกี่ยวข้อง หรือผ็ที่สนใจได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากส่วนราชการสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้จากหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://human.skru.ac.th/husoconference ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2562 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางกิติยาวรรณ ขวัญคง โทรศัพท์หมายเลข 09-8484-9202
ศธ 0560.09/ว325 download

[กลับหน้าหลัก ]